PASLAUGŲ TIEKIMO SUTARTIS

2019 10 01

Vilnius

UAB “Valykla.lt” DRABUŽIŲ VALYMO IR SKALBIMO PASLAUGŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Drabužių valymo ir skalbimo paslaugų naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant Tiekėjui užsakymą drabužių valymo ir skalbimo paslaugoms interneto svetainėje www.valykla.lt. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymą www.valykla.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.
Naudojamos sąvokos:
Drabužių pristatymo taškas – tai taškas pagal Tiekėjo užsakymo formoje pateiktą sąrašą, į kurį Klientas, užsakęs paslaugas ir apmokėjęs už jas, pristato užsakymo lape nurodytą drabužį ir į kurį įvykdžius paslaugas yra pristatomas išvalytas drabužis;
Paslaugos – Tiekėjo teikiamos drabužių valymo, skalbimo, paėmimo ir pristatymo paslaugos;
Interneto svetainė – Tiekėjo interneto svetainė www.valykla.lt;
Užsakymo lapas – Kliento patvirtinta užsakymo forma, kuri, apmokėjus Klientui šiose Taisyklėse nustatytais būdais, išsiunčiama Tiekėjui. Užsakymo lapas yra kartu ir buhalterinis atsiskaitymo dokumentas – PVM sąskaita-faktūra.

Drabužių valymo paslaugų administratorius

UAB „Valykla.lt“

Įmonės kodas: 304537456

PVM mokėtojo kodas: LT100011055313

Lakūnų g. 24, Vilnius

Tel. +37063892327

Bankas Swedbank AB

Sąskaita: LT737300010152473430

Drabužių valymo paslaugų tiekėjas

UAB PAULINI

Įmonės kodas: 302966898

PVM mokėtojo kodas: LT100007449010

Lakūnų g. 24, Vilnius

Tel. +37060785443

Bankas Swedbank AB

Sąskaita: LT457300010134166736

Duomenys apie bendroves kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1. Užsakymo pateikimo tvarka:

1.1. Klientas, norėdamas užsisakyti Tiekėjo paslaugas, turi:

1.1.1. Užsiregistruoti Tiekėjo interneto svetainėje www.valykla.lt, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, o vėliau įvesdamas savo registracijos vardą ar slaptažodį, ir užpildyti Užsakymo formą, automatiškai sugeneruotą pagal jo pirmos registracijos metu pateiktus duomenis.

1.2. Tinkamai užpildžius užsakymo formą ir paspaudus nuorodą „REGISTRUOTIS“, interneto svetainės lange sugeneruojami visi Kliento užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus.

1.3. Klientas, įsitikinęs sugeneruotos Užsakymo formos tikrumu ir teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI“, kuris, Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarka apmokėjus, Užsakymo lapo forma išsiunčiamas Tiekėjui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Tiekėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Tiekėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina ir terminas Paslaugos įvykdymui pradedamas skaičiuoti tik nuo to momento, kai Tiekėjas gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas paslaugas.

1.4. Tuo atveju, jeigu Klientas registracijos, nurodytos 1.3 punkte metu nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki tol, kol Klientas nepažymi, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

1.5. Klientui pateikus užsakymą ir Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarką apmokėjus už jį, Tiekėjo sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu ir trumpąja sms žinute užsakymo patvirtinimą – užsakymo lapą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos paslaugos ir jo pateikti duomenys.

1.6. Tiekėjui gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą pagal Kliento pateiktą užsakymo lapą, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu ir trumpąja sms žinute su spintos atrakinimo kodu.

1.7. Šių taisyklių 1.5 punkte nurodytą sugeneruoto užsakymo lapo egzempliorių Klientas neprivalo spausdinti, jai tik klientui reikalinga savo apskaitai tvarkyti (PVM sąskaita-faktūrą).

1.8. Klientas, pateikęs užsakymą ir apmokėjęs jį 2 punkte nustatyta tvarka, pristato užsakymą nurodytą drabužį / drabužius į bet kuria išmaniąja spinta. Išmanios spintos ekrane paspaudžia mygtuką <PALIKTI UŽSAKYMĄ> surenką gautą sms slaptą kodą ir spintelės durys atsidarys. Atsidarius išmanios spintos durims, klientas palieką savo užsakymą į spintos spintele, kuria atidarė sistema. Klientas idėjas užsakymą į spintele, privalo tinkamai uždaryti atsidariusias spintelės duris. Neuždarius spintos durų su paliktu užsakymu ir jame esančiai drabužiais, UAB Valykla.lt neprisiimą jokios atsakomybės už užsakymo ir jame esančias drabužiais saugumą ar jo dingimą ir nepradeda vykdyti užsakymo. Paliktas užsakymas su atviromis durimis nėra skaitomas iš kliento pusės pilnai įvykdytos sutarties sąlygos ir užsakymas nebus vykdomas. Tiekėjas nepradeda vykdyti savo paslaugų iki tol, kol Klientas tinkamai neįvykdė šiame punkte nustatyta tvarka.

1.9. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą ar jo dalį iki Tiekėjui pradedant vykdyti valymo paslaugas. Apie pageidavimą atšaukti užsakymą ar jo dalį, Klientas privalo informuoti Tiekėją telefonu ir el. paštu. Tokiu būdu Klientas sutinka, kad sumokėtos piniginės sumos už atšauktą užsakymą būtų įskaitomos į sekantį Kliento pateiktą užsakymą, įvertinus, kokius užsakymo paėmimo ir pristatymo kaštus patyrė Tiekėjas:

1.9.1. Jeigu užsakymas atšaukiamas iki jo paėmimo iš Drabužių pristatymo taško – grąžinamos visos Kliento sumokėtos piniginės sumos.

1.9.2. Jeigu užsakymo dalis atšaukiama iki jos paėmimo iš Drabužių pristatymo taško – grąžinama Kliento sumokėta piniginė suma už atšauktą užsakymo dalį, atskaičius paėmimo ir pristatymo kainą, kai vykdytina užsakymo dalis sudaro mažiau nei 15 EUR (kai drabužių pristatymo taškas yra biuras).

1.9.3. Jeigu užsakymas atšaukiamas po to, kai jis paimtas iš Drabužių pristatymo taško – grąžinama Kliento sumokėta piniginė suma, atskaičius paėmimo ir pristatymo kainą.

1.9.4. Jeigu užsakymo dalis atšaukiama po to, kai ji paimta iš Drabužių pristatymo taško – grąžinama Kliento sumokėta piniginė suma už atšauktą užsakymo dalį, atskaičius paėmimo ir pristatymo kainą, kai vykdytina užsakymo dalis sudaro mažiau nei 15 EUR (kai drabužių pristatymo taškas yra biuras).

2. Paslaugų kaina ir jų apmokėjimo tvarka, terminai

2.1. Klientas sutinka, jog, jis interneto svetainėje elektroniniu būdu patvirtinęs Užsakymo formą, už Paslaugas įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakymo lape.

2.2. Paslaugų kainos interneto svetainėje ir Užsakymo lape nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta kartu su visais mokesčiais.

2.3. Klientas atsiskaito už savo užsakytas paslaugas naudodamasis elektroninės bankininkystės nuorodomis, esančiomis interneto svetainėje, kurios pateikiamos Klientui prieš išsiunčiant Užsakymo lapą Tiekėjui.

2.4. Po valymo/skalbimo/lyginimo drabužiai yra supakuojami į plastikinius įpakavimo maišus, kurie apmokestinami atskirai, remiantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-2 straipsniu įstatymu, priimtu 2016-06-16 d., ir jų kiekis bei kaina paskaičiuojami automatiškai užsakant Paslaugą.

2.5. Klientui neatsiėmus drabužių iš Drabužių pristatymo taško per 7 kalendorines dienas nuo pristatymo į Drabužių pristatymo tašką laiko, Tiekėjas turi teisę apmokestinti drabužių saugojimą papildomai 0,30 Eur už kalendorinę dieną.

2.6. Tiekėjas neatsako už:

2.6.1. Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.

2.6.2. Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

3. Paslaugų teikimas

3.1 Tiekėjas įsipareigoja Klientui teikti jo užsakytas paslaugas, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Tiekėjui už užsakytas paslaugas 2 punkte nustatyta tvarka bei Klientui pristačius Užsakyme nurodytą drabužį/drabužius kartu su Užsakymo lapo vienu egzemplioriumi į Drabužių pristatymo tašką 1.8 punkte nustatyta tvarka.

3.2 Tiekėjas teikia Klientui paslaugas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis:

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja Drabužių pristatymo taške nurodytu laiku paimti Kliento pateiktus valyti drabužius, jeigu nuskanavus Užsakymo lapą yra nustatoma, kad Užsakymo lape nurodyta suma yra sumokėta.

3.2.2. Tiekėjas nepaima Drabužių pristatymo taške pateiktų drabužių, jeigu apmokėjimas pagal Užsakymo lapą nėra gautas arba Drabužių pristatymo taške yra pateikti drabužis/drabužiai, kurie pagal Užsakymo lapo duomenis yra jau Tiekėjo išvalyti.

3.2.3. Tiekėjui 3.2.1 punkte nustatyta tvarka paėmus drabužius, Klientas yra informuojamas Užsakymo lape nurodytu el. paštu apie jo pateiktų drabužių paėmimą Paslaugų vykdymui.

3.2.4. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugas įvykdyti ir išvalytus drabužius pristatyti į Drabužių pristatymo tašką per 4-7 darbo dienas nuo jų paėmimo iš Drabužių pristatymo taško ir apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu. Nustatytais terminais neturint galimybės pristatyti išvalytų drabužių, Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti drabužių pristatymo į Drabužių pristatymo tašką klausimus.

3.2.5 Akcijos metu kliento įsigytas Paslaugas Tiekėjas įsipareigoja įvykdyti ir išvalytus drabužius pristatyti į Drabužių pristatymo tašką per 7 darbo dienas nuo jų paėmimo iš Drabužių pristatymo taško ir apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu.

3.3. Jeigu 3.2.1 punkte paėmus drabužius nustatoma, kad drabužis/drabužiai ar jų kiekis neatitinka drabužių ar jų kiekio nurodytų Užsakymo lape, Tiekėjas telefonu informuoja Klientą. Klientui sutikus, kad Tiekėjas išvalytų drabužius, kurie nenurodyti Užsakymo lape, Tiekėjas Klientui el. paštu pateikia naują Užsakymo lapą, į kurios sumą įskaitomos Kliento sumokėtos už Paslaugas sumos.

3.4. Jeigu 3.3. punkte nurodytame naujame Užsakymo lape apmokėjimo suma viršija Kliento sumokėtą sumą, Klientas įsipareigoja per 7 dienas nuo naujo užsakymo lapo pateikimo dienos sumokėti likutį į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.5. Jeigu 3.3 punkte nurodytame naujame Užsakymo lape apmokėjimo suma yra mažesnė už Kliento sumokėtą sumą, Klientas sutinka, kad permoka būtų įskaitoma į sekantį Kliento pateiktą užsakymą.

4. Privatumo politika

4.1. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Tiekėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

4.2. Tiekėjas patvirtina, jog pateikti Kliento registracijos ir/ar Užsakymo metu pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslais. Tiekėjas įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius drabužių valymo paslaugas ir pristatymo į Drabužių pristatymo taškus ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas drabužius pristatančius subjektus . Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3. Klientui pageidaujant gauti Tiekėjo informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

4.4. Tiekėjas patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

5. Šalių atsakomybė, garantijos

5.1. Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Paslaugas interneto svetainėje.

5.2. Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą bei užsakydamas paslaugas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, drabužio/drabužių tipą, Drabužių pristatymo tašką ir kita.

5.4. Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne vis reikalaujami duomenys, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.5. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.6. Tiekėjas suteikia Klientui Paslaugų kokybės garantiją 14 dienų, išskyrus atvejus, numatytus šių Taisyklių 5.7- 5.9 punktuose. Norėdamas pasinaudoti Paslaugų kokybės garantija, Klientas privalo nustatytu terminu pateikti rašytinę pretenziją Tiekėjo adresu.

5.7. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos po cheminio valymo ar skalbimo jei ant drabužio/drabužių nėra priežiūros etiketės su nuoroda apie drabužio/drabužių priežiūrą arba gamintojo pateikti netikslūs drabužio priežiūros simboliai.

5.8. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už įvykdžius Paslaugas atsiradusius drabužių/drabužio defektus, jeigu:

5.8.1. drabužio/drabužių turi paviršinio apdirbimo efektą;

5.8.2. drabužio/drabužių pasiūtas iš skirtingų pluoštų audinių, odos;

5.8.3. kontrastinių spalvų audinys nusidažo pats nuo savęs;

5.8.4. lininis ar medvilninis audinys praranda standumą;

5.8.5. subyra ar deformuojasi drabužio/drabužių furnitūra (sagos, sagtys, užtrauktukų galvutės ir kt.);

5.8.6. drabužis/darbužiai dekoruoti aplikacijomis, odos pakaitalo detalėmis, karoliukais, akutėmis, kurie valymo tirpale turi savybę tirpti, sukietėti, nudažyti, išblukti, nukristi.

5.9. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už drabužio/drabužių defektus, atsiradusius dėl drabužio/drabužių dėvėjimo, pavyzdžiui:

5.9.1. audinio išblukimai, nutrynimai, nudažymai, kvapas, atsiradę dėvėjimo metu arba nuo cheminių medžiagų poveikio;

5.9.2. plaukų dažų, lako, alkoholio, kvepalų, klijų ir kitų specifinių dėmių;

5.9.3. išyra gaminio pamušalo siūlės, išretėja, sukrenta nepritvirtintas prie pamušalo pašiltinimas (gamintojui nesilaikant siuvimo technologijos);

5.9.4. drabužis/drabužiai turi blizgesį, atsiradusį dėvėjimo metu arba lyginant gaminį namų sąlygomis;

5.9.5. trikotažo ar panašių audinių darbužyje/drabužiuose atsiranda “akių nubėgimai”;

5.9.6. drabužyje/drabužiuose po valymo išryškėja kandžių pažeisto audinio praretėjimas, suirimas;

5.9.7. paklijuotų gaminių (švarkų, paltų, lietpalčių ir kt.) dalinio klijuotės atsiklijavimo.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Paslaugų įkainius. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/papildymais.

6.2. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Tiekėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu info@valykla.lt ir telefonu +37063892327. Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Tiekėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

6.3. Tiekėjas veikia vadovaudamasis 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-287 patvirtintomis Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų priedais, kurie yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

 

Drabužių valymo paslaugų administratorius

UAB „Valykla.lt“

Įmonės kodas: 304537456

PVM mokėtojo kodas: LT100011055313

Lakūnų g. 24, Vilnius

Tel. +37063892327

Bankas Swedbank AB

Sąskaita: LT737300010152473430

Drabužių valymo paslaugų tiekėjas

UAB PAULINI

Įmonės kodas: 302966898

PVM mokėtojo kodas: LT100007449010

Lakūnų g. 24, Vilnius

Tel. +37060785443 Bankas Swedbank AB

Sąskaita: LT457300010134166736

Suvestinė redakcija nuo 2016-12-13

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 79-3118, i. k. 1082020ISAK0004-287

Nauja redakcija nuo 2016-12-13:

Nr. 4-776, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28681

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-287

 

CHEMINIO VALYMO IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato cheminio valymo ir skalbimo paslaugų (toliau – paslaugos) teikimo bendruosius vartotojų informavimo ir paslaugų teikimo reikalavimus, įtvirtina vartotojų ir paslaugų teikėjo teises ir pareigas.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Cheminio valymo paslauga – atlygintina veikla, apimanti paruošimą cheminiam valymui, cheminį valymą ir baigiamąją apdailą.

2.2. Cheminis valymas – tekstilės ar odos gaminio valymo būdas organiniu tirpikliu, tirpinančiu tepalus, riebalus ir išskaidančiu purvo daleles.

2.3. Gaminys – tekstilės ar odos daiktas, vartotojo pateiktas cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugoms atlikti.

2.4. Skalbimo paslauga – atlygintina veikla, apimanti paruošimą skalbimui, skalbimą ir baigiamąją apdailą.

2.5. Skalbimas – tekstilės gaminio valymo būdas vandens tirpale su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis (PAM).

2.6. Sugadintas gaminys – gaminys, teikiant cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugas praradęs vertę ir netinkamas dėvėti pagal paskirtį.

2.7. Tinkamos kokybės paslauga – paslauga, kurios savybės ne blogesnės, nei nurodyta paslaugų teikimo sutartyje, ir atitinka paslaugos teikėjo nurodytus deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimus arba kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į paslaugos prigimtį bei paslaugos teikėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl paslaugos kokybės.

 1. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtosLietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

II SKYRIUS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Cheminio valymo ir skalbimo paslaugas (toliau – paslaugos) gali teikti nustatyta tvarka juridiniai asmenys, turintys patvirtintus teikiamų paslaugų technologijų aprašymus, gamintojo parengtas naudojamų medžiagų naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus. Naudojamos priemonės, medžiagos ir preparatai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Šiai veiklai reikalingos gamybos patalpos, technologinė įranga, matavimo priemonės bei medžiagos turi užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugą ir aplinkos apsaugą.
 2. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis nusistovėjusios praktikos ir deklaruojamųjų norminių dokumentų reikalavimų.
 3. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad vartotojui nebūtų taikomi diskriminaciniai reikalavimai.
 4. Paslaugų teikėjo pavadinimas, darbo laikas turi būti nurodomi iškabose, vadovaujantis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios.
 5. Apie paslaugų teikėjo ar jo padalinio uždarymą (remontui ir panašiai) vartotojai informuojami skelbimu, kuris iškabinamas ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki uždarymo, išskyrus atvejus, kai uždaroma dėl priežasčių, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti (dėl avarijos, vagystės, stichinės nelaimės ir pan.).

III SKYRIUS VARTOTOJAMS TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

 1. Prieš sudarant sutartį paslaugų teikėjas privalo suteikti teisingą, išsamią, nedviprasmišką, susijusią su paslaugų prigimtimi, galimomis paslaugos pasekmėmis bei kitą svarbią, galinčią turėti įtakos vartotojo apsisprendimui sudaryti sutartį informaciją. Informacija turi būti pateikta gerai matomoje ir prieinamoje vietoje.
 2. Paslaugų teikėjas privalo suteikti šią informaciją:

10.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, PVM mokėtojo kodas (jei paslaugos teikėjas įsiregistravęs PVM mokėtoju), jo teisinis statusas ir forma, buveinės adresas, duomenys, kurie leistų greitai su juo susisiekti ir bendrauti tiesiogiai, o prireikus ir elektroninėmis ryšio priemonėmis;

10.2. jeigu paslaugų teikėjas yra įregistruotas viešajame registre, to registro pavadinimas ir paslaugų teikėjo registracijos numeris arba lygiaverčiai identifikavimo duomenys tame registre;

10.3. leidimus vykdyti veiklą išdavusių institucijų duomenys;

10.4. bendroji informacija apie paslaugas, įskaitant informaciją apie paslaugų pavadinimą, vietą, trukmę, pagrindines paslaugos savybes, jei jos nėra akivaizdžios, asmenis, kuriems nebus suteiktos paslaugos, papildomai teikiamas paslaugas, neatlygintinai ar su nuolaida teikiamas paslaugas;

10.5. paslaugų kaina (įskaitant visus mokesčius);

10.6. paslaugos teikėjo taikomos sutarties sąlygos (jei tokių yra).

 1. Šių Taisyklių 10 punkte nurodyta informacija turi būti teikiama paslaugos teikėjo iniciatyva, lengvai prieinamoje vartotojui vietoje, kur teikiama paslauga ir (ar) sudaroma sutartis, bei elektroninėmis ryšio priemonėmis paslaugos teikėjo nurodytu adresu.
 2. Vartotojo prašymu paslaugų teikėjas turi pateikti papildomą informaciją:

12.1. informaciją apie paslaugų teikėjo veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama paslauga. Tokia informacija įtraukiama į informacinį dokumentą, kuriame paslaugų teikėjai išsamiai aprašo savo paslaugas;

12.2. nuorodą į Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su teikiamomis paslaugomis ir jų gavimo būdus;

12.3. informaciją apie elgesio kodeksus, jeigu tokių yra, kurie paslaugos teikėjui yra taikomi, ir nuorodas, pagal kurias šiuos kodeksus galima būtų surasti elektroninėmis ryšio priemonėmis, bei turimas kalbų versijas;

12.4. išsamią informaciją apie ginčų sprendimo ne teismo tvarka galimybę ir sąlygas.

 1. Jei iki paslaugų suteikimo pasikeičia šių Taisyklių 10 punkte nurodyta informacija apie paslaugas, paslaugų teikėjas privalo sudaryti sąlygas vartotojui viešai susipažinti su pasikeitusia informacija.
 2. Jei paslauga teikiama namie arba gaminiai paslaugai teikti paimami iš namų, paslaugų teikėjas privalo turėti dokumentą su šių Taisyklių 10 punkte nurodyta informacija.

IV SKYRIUSPASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES REIKALAVIMAI

 1. Paslaugų teikimo sutartis (kvitas, užsakymo kvitas ir pan.) turi būti sudaroma raštu. Sutarties sąlygos turi būti išreikštos aiškiai, suprantamai.
 2. Paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodyta:

16.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), telefono numeris;

16.2. paslaugos pavadinimas;

16.3. vartotojo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris;

16.4. užsakymo atlikti paslaugas priėmimo data ir įvykdymo terminas;

16.5. paslaugų teikimo vieta;

16.6. duomenys apie vartotojo pateiktą gaminį: gaminio pavadinimas, žymėjimo numeris, spalva, kiti skiriamieji požymiai, esami defektai. Paslaugų teikėjas turi teisę nustatyti gaminio vertę įvertinęs nusidėvėjimą pagal šių Taisyklių priedą;

16.7. paslaugos kaina (įskaitant visus mokesčius);

16.8. paslaugos kokybės garantijos sąlygos;

16.9. kitos sutarties sąlygos paslaugų teikėjo nuožiūra.

V SKYRIUS PAGRINDINĖS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Vartotojas, kuriam suteikta netinkamos kokybės paslauga, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš paslaugų teikėjo:

17.1. pakeisti netinkamos kokybės paslaugą tinkamos kokybės paslauga;

17.2. atitinkamai sumažinti paslaugos kainą;

17.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti suteiktos paslaugos trūkumus;

17.4. atlyginti suteiktos paslaugos trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu paslaugų teikėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus vartotojas pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas.

 1. Vartotojas vietoj šių Taisyklių 17 punkte nustatytų reikalavimų gali vienašališkai nutraukti paslaugos teikimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už paslaugą sumokėtą kainą.
 2. Paslaugų teikimo metu praradus ar sugadinus gaminį, paslaugų teikėjas turi pakeisti lygiaverčiu gaminiu, o kai vartotojas nesutinka arba nėra galimybių pakeisti – atlyginti gaminio vertę, įvertinus gaminio nusidėvėjimą pagal šių Taisyklių priedą.
 3. Jei vartotojas nepateikia paslaugų teikimo sutarties, įrodančios paslaugų teikėjo atliktas paslaugas, vartotojo reikalavimai, numatyti šių Taisyklių 17 ir 18 punktuose, vykdomi tik paslaugų teikėjo sutikimu.
 4. Vartotojas turi ir kitų šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytų teisių į pažeistų teisių gynimą, į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą bei teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į vartotojų teises ginančias institucijas ar teismą.
 5. Vartotojas privalo laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

VI SKYRIUS PAGRINDINĖS PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Paslaugų teikėjas turi teisę:

23.1. nustatyti paslaugų kainą;

23.2. nustatyti paslaugų teikimo, paslaugų kokybės garantijos sąlygas.

 1. Paslaugų teikėjas privalo:

24.1. teikti informaciją apie paslaugas, vadovaudamasis šių Taisyklių III skyriuje nurodytais reikalavimais;

24.2. užtikrinti, kad vartotojas, prieš įsigydamas paslaugų, turėtų galimybę susipažinti su paslaugų sutarties sąlygomis;

24.3. nesuteikus paslaugų ne dėl vartotojo kaltės, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą (įskaitant visus mokesčius). Jei paslaugos suteiktos iš dalies, grąžinti proporcingą už suteiktas paslaugas sumokėtų pinigų dalį.

 1. Paslaugų teikėjas atsako už vartotojo pateiktų gaminių saugojimą ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo paslaugos suteikimo dienos.

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Paslaugų teikėjas, pažeidęs Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatyta tvarka.

Tarp paslaugų teikėjo ir vartotojų kilę ginčai ir vartotojų skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių priedas

GAMINIŲ NUSIDĖVĖJIMO NUSTATYMAS

Priimtų valyti ar dažyti drabužių, kitų tekstilės ir (ar) odos gaminių nusidėvėjimo procentas nustatomas pagal du pagrindinius požymius:

– fizinį (eksploatacinį) nusidėvėjimą;

– moralinį nusidėvėjimą.

Fizinis (eksploatacinis) nusidėvėjimas – tai įvairūs defektai, atsiradę gaminio dėvėjimo ir laikymo metu (dėmės, ištrynimai, skylės, kandžių pažeidimai, spalvos pasikeitimas, gaminio deformacija, pasenusios pagalbinės medžiagos (klijinės medžiagos, klijai), pelėsis ir panašiai).

Moralinis nusidėvėjimas – gaminio modelio, silueto, piešinio, audinio struktūros neatitiktis mados krypčiai, gaminys pagamintas daugiau kaip prieš 2 metus.

Nežymus moralinis nusidėvėjimas – nevisiška gaminio modelio, atskirų konstruktyvinių ir dekoratyvinių linijų ir detalių (apykaklės, kišenių, užsegimo ir kitų detalių), gaminio piešinio, spalvos ar audinio struktūros atitiktis šiuolaikinės mados krypčiai.

Žymus moralinis nusidėvėjimas – ryški viso gaminio silueto, modelio, piešinio, spalvos, audinio struktūros neatitiktis šiuolaikinės mados krypčiai.

 

POŽYMIAI, KURIAIS REMIANTIS NUSTATOMAS GAMINIŲ NUSIDĖVĖJIMO PROCENTAS

Eil. Nr. Gaminių charakteristikos Gaminio nusidėvėjimas, %
1. Gaminiai mažai dėvėti, neišblukę, neištrinti, be specifinių dėmių, neturintys gamybos ydų, nežymiai morališkai nusidėvėję. 20
2. Gaminiai su nežymiai nudėvėtu (pūko susivėlimas, ištrynimas) viršaus ir pamušalo audiniu, neišblukę, neperdažyti, neišversti ir nepersiūti, su nežymiais įplyšimais ir pradeginimais (iki 2 x 2 mm), morališkai pasenę; be to:

– gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos nepažeistu paviršiumi;

– gaminiai iš dirbtinės odos nepažeistu polimeriniu padengimu, nesukietėję;

– gaminiai iš natūralaus kailio nepageltusiu, nesuveltu plauku ir nepažeista, nedeformuota, nesukietėjusia oda;

– gaminiai iš dirbtinio kailio nesuveltu pūku, nepraradę blizgesio, nedeformuoti;

– gaminiai su klijinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kai įdėklinė medžiaga neatsiklijavusi nuo viršutinio audinio;

– gaminiai su puriomis neaustinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kurios nepraradusios purumo, neišretėjusios;

– kailiniai gaminiai nežymiai suveltu pūkiniu paviršiumi, neišblukę, nenusidažę;

– ardyti, nesuvelti, nepraradę stiprumo verpalai.

40
3. Labai nusidėvėję, morališkai pasenę gaminiai:

– gaminiai dėvėti, vietomis išblukę, su įsisenėjusiomis dėmėmis, nežymiai susivėlę nuo prakaito, vietomis pažeisti kandžių, su nežymiai nubėgusiomis akimis, įplėšti ar pradeginti (daugiau kaip 2 x 2 mm), namie skalbti ir suvelti, nudažyti trinčiai neatspariais dažais, išardyti gaminiai, dėvėjimo metu labiausia besitrinančiose vietose (rankogaliai, apykaklė, kišenės, kilpos) išsitrynę, bet neįplyšę (išskyrus pamušalą);

be to:

– gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos nežymiai pažeistu paviršiumi;

– gaminiai iš dirbtinės odos nežymiai pažeistu polimeriniu padengimu, nesukietėję;

– gaminiai iš natūralaus kailio nežymiai pageltusia ir suvelta plaukų danga, išplikusiomis vietomis;

– gaminiai iš dirbtinio kailio nežymiai ištrintu, susivėlusiu pūku, su rudomis dėmėmis ant kailio pagrindo, rodančiomis latekso, kuriuo sutvirtintas kailio pagrindas, irimo pradžią;

– gaminiai su klijinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kai kailinė medžiaga nežymiai atsiklijavusi nuo viršutinio audinio;

– gaminiai su puriomis neaustinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kurios išretėjusios, atplyšusios nuo prisiuvimo vietos, sumažėjusio tūrio;

– gaminiai iš dubliuotų medžiagų, kai medžiagos nežymiai atsiklijavusios.

60
4. Gaminiai labai nunešioti, bet tinkami dėvėti, su įsisenėjusiomis nepašalinamomis dėmėmis, labai išblukę, persiūti, perdažyti, labiausia besitrinančiose vietose pratrinti iki skylių, pažeisti kandžių, suadyti (sulopyti), su nubėgusiomis akimis, pamušalas suplyšęs, pažastų srityse susivėlę, turi žymių nuo prakaito;

be to:

– gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos, labai pažeistu polimeriniu paviršiumi;

– verpalai iš natūralaus kailio, pageltusia, ištrinta, susivėlusia plaukų danga, atskirose vietose sukietėjusia ir įplyšusia oda, sulopyti;

– gaminiai iš dirbtinio kailio ištrintu, susivėlusiu pūku, deformuoti, su rudomis dėmėmis ant kailio pagrindo, rodančiomis latekso, kuriuo sutvirtintas kailio pagrindas, irimo pradžią, bei atsiradusiomis keliomis skylėmis;

– gaminiai iš dubliuotų medžiagų, kai medžiagos labai atsiklijavusios;

– kiliminiai gaminiai seni, uždažyti, ištrintais pūkais, pažeisti kandžių, apiplyšusiais kraštais, restauruoti, įplyšusiu pagrindu;

– susilpnėjusio pluošto, išblukusios ir įplyšusios tiulinės užuolaidos ir portjeros.

80